Κάταγμα έξω βραχιονίου κονδύλου σε παιδί 5 ετών

Τα κατάγματα αυτά αντιστοιχούν στο 12% περίπου των καταγμάτων στον αγκώνα των παιδιών. Μερικές φορές για την απόφαση του τρόπου θεραπείας χρειάζεται να γίνει και μαγνητική τομογραφία. Όταν είναι παρεκτοπισμένα και ασταθή πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά το συντομότερο.
Γίνεται γενική αναισθησία και ακολουθεί κλειστή ή ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με βελόνες οι οποίες αφαιρούνται μετά 1 μήνα περίπου αφού επιβεβαιωθεί ακτινολογικά η πόρωση του κατάγματος.


Κάταγμα έξω κονδύλου σε παιδί 5 ετών